ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Information Technology for Education
Yala Rajabhat University
133 Municipal Road 3 Sateng Subdistrict, Muang District, Yala Province 95000Tel 073-299699 ext. 23200

e-Mail : [email protected]