ติดต่อเรา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ชั้น 5 ห้อง 502 อาคาร 25(อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 22200