กิจกรรมล่าสุด

ปฏิทินการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เผยแพร่องค์ความรู้ KM-YRU

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล "รองชนะเลิศ"
เว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปี 2560