ร่วมรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับระบบ VLEARN และระบบ VROOM บริษัท ทรูฯ

22 กันยายน 2563 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. ทีมงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา งานเครือข่าย และกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับระบบ VLEARN และระบบ VROOM บริษัท ทรูฯ
จากการรับฟังการนำเสนอ ได้มีการสรุปประเด็นหลัก ๆ ได้ดังนี้ ระบบ VLEARN กับ ระบบ VROOM จะแยกส่วนออกจากกัน ซึ่งสมาชิกของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้ได้เฉพาะระบบ VLEARN เท่านั้น และรองรับสมาชิกได้ 10,000 คน
ในระบบ VLEARN ยังไม่สามารถสร้างรายวิชาเป็นของตนเองได้ แต่ทางระบบจะมีบทเรียนให้เข้าไปเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา แต่เนื้อหาส่วนมากเน้นไปในระดับมัธยมศึกษา 

** หากมหาวิทยาลัยฯ จะใช้ VROOM ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บเป็นรายบุคคลด้วยตนเอง รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 200 คนเท่านั้น