คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ส่วนบุคคล (YRU-Profile)

7 มิถุนายน 2563 (Root) คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานอบรมเว็บไซต์ส่วนบุคคล 

 คู่มือ การสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล 

 คู่มือ การแทรกคลิป Youtubeในเว็บไซต์ส่วนบุคคล  ของหัวข้อ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” และ “บทความ”

 คู่มือ การจัดทำเว็บไซต์ส่วนบุคคล  

 

การบริหารจัดการเว็บไซต์ส่วนบุคคล สายวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รูปแบบมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์ส่วนบุคคล สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิก!!!

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ ฉบับปรับปรุง 1 มิ.ย. 63 ข้อ 4.1.2 คลิก!!!

แบบฟอร์ม แจ้งรายชื่อบุคคลภายนอก ผู้ร่วมแต่งผลงานวิชาการ  คลิก!!!

- เว็บไซต์ส่วนบุคคล https://profile.yru.ac.th/

- คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนเว็บไซต์ส่วนบุคคลสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

เอกสารการอบรมเว็บไซต์ส่วนบุคคล (10, 15, 17 มิถุนายน 2563)

- คำสั่งที่ 2801/2563 เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Online)

- เอกสารการอบรมเว็บไซต์ส่วนบุคคล