แบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย

24 กุมภาพันธ์ 2563 (ฟาติน สะนิ) ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ตอบแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ภายในมหาวิทยาลัย


1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th   คลิกแบบสอบถาม 
2. เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://aritc.yru.ac.th   คลิกแบบสอบถาม
3. เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://ccenter.yru.ac.th   คลิกแบบสอบถาม