แผนการดำเนินงานประจำปี

7 พฤษภาคม 2562 (ฟาติน สะนิ) แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี


>> ปีงบประมาณ 2559
     1. โครงการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     2. โครงการ การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
     3. โครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ปี 59
     4. โครงการ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ปี 59
     5. โครงการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรทันสมัยผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

>> ปีงบประมาณ 2560
     1. โครงการ เทคนิคการสร้างภาพอินโฟกราฟฟิก
     2. โครงการ พัฒนาครูในพท.จ.ชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning  และ eDLTV

>> ปีงบประมาณ 2561
     
1. โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ eDLTV
     2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครยะลา ด้วย Google app for Education