อบรมโครงการบริการวิชาการ ปี 2560 เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพอินโฟกราฟิค

23 ธันวาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) ข่าวการอบรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 2560 เรื่อง เทคนิคการสร้างภาพอินโฟกราฟิค ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1-6 จังหวัดยะลา จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6