คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน/คณะ/หลักสูตร (YRU-CMS)

14 กันยายน 2559 (ฟาติน สะนิ) คู่มือการใช้งาน

การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รูปแบบมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร(ฉบับแก้ไข 3 ส.ค. 63)

- ประกาศ รูปแบบมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร

คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนเว็บไซต์ระดับหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-----------------------------------------------------------------

การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562

- เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมรย.62 (รอบคัดเลือก) 
เกณฑ์ประเมินเว็บไซต์หน่วยงาน (รอบตัดสิน) 

-----------------------------------------------------------------

การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561

รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทย (ระดับหลักสูตร)
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทย (ระดับคณะ)
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทย (ระดับงาน)
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงาน (ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบันและหน่วยงานในกำกับ)
รูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (ระดับหลักสูตร)

----------------------------------------------------------------------
กรอบงานแต่ละบทบาทของการดำเนินงาน (ศูนย์คอมพิวเตอร์ สวท./คณะ)
ประกาศแนวปฏิบัติงานตามมาตรฐานและสู่ความเป็นมือ
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต้นแบบ CMS ของหน่วยงานให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ต้นแบบ CMS
-----------------------------------------------------------------
 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด