ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

20 มิถุนายน 2559 (ฟาติน สะนิ) แผนงานโครงการ/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2559 


โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่อบรม ผู้เข้าร่วม

สรุปผล

- โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น        
  1. โครงการ การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV)
แก่ครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
บุคลากรทางการศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน
    mail..
  2. โครงการ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางด้าน ICT นศ. ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
15-17 มี.ค.59 40 mail..
  3. โครงการ การสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  บุคลากรทางการศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน
22-24 เม.ย.59 35 mail..
- โครงการพัฒนาบุคลากร มรย.        
  กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วย Google Apps บุคลากรสายสนับสนุน 12-13 และ 1
4-15 ก.ค.59
  mail..
  กิจกรรมที่ 2 การสร้างสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน บุคลากรสายสนับสนุน 26-27 และ
28-29 ก.ค.59
  mail..
  กิจกรรมที่ 3 การสร้างเว็บไซต์และบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานอย่างมืออาชีพ บุคลากรสายสนับสนุน 4 พ.ค.59   mail..
- โครงการพัฒนานักศึกษา มรย.        
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนสู่ตลาดแรงงาน
นักศึกษา
ชั้นปี 3 และ 4
พ.ค.59   mail..
  กิจกรรมที่ 2 วัยมันส์วัยกู๋ (อบรมการใช้งาน Google Education) นักศึกษา      mail..
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและประกวด Google Ambassador นักศึกษา      mail..
  กิจกรรมที่ 4 Train the Trainer นักศึกษา      mail..
  กิจกรรมที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Google "Google Workshop" นักศึกษา      mail..
  กิจกรรมที่ 6 ICT for Kids สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุบาล1 และ 2 ธ.ค.58-ก.พ.59   mail..
  กิจกรรมที่ 7 มรย. วิชาการ ปี 2559 เยาวชนสาม
จังหวัดชายแดนใต้
    mail..
โครงการ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ปี 59 การเทียบโอนรายวิชา
หมวดการศึกษาทั่วไป
    mail..
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก        
  ผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน ประจำปี 2559 หน่วยงานภายในมรย. มิ.ย.- ส.ค.59   mail..
- ผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการ "ศูนย์คอมพิวเตอร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  บุคลากรมรย. เม.ย.- ก.ค. 59    

  


จัดทำโดย : นางสาวฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
อีเมล fatin.s@yru.ac.th