ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

20 มิถุนายน 2559 (ฟาติน สะนิ) แผนงานโครงการ/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2558


โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันที่อบรม ผู้เข้าร่วม

สรุปผล

แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมบริการวิชาการ ปี 58       mail..
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม         
  1. การผลิตสื่อการเรียนรู้ e-Learning (e-DLTV) แก่ครูในพื้นที่ 3 ชายแดนใต้ บุคลากรทั่วไป 26-28 ก.พ.58 45  
  2. พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นศ.วิทยาลัยเทคนิคยะลา 9-11 มี.ค.58 40  
  3. การสื่อการเรียนการสอน บุคลากรทางการศึกษา 16-18 มี.ค.58 35  
  4. การจัดการระบบเครือข่ายขั้นสูง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคคลทั่วไป
4-8 พ.ค.58 15  
  5. ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ "ICT for kids" summer camp 2558 เยาวชนทั่วไป - -  
- โครงการพัฒนาบุคลากรมรย.        
  กิจกรรมที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน        
  รุ่นที่ 1 การใช้โปรแกรม MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Photoscape บุคลากรมรย. 8-9 มิ.ย.58 35  
  รุ่นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามหรือแบบประเมิน ด้วย spss บุคลากรมรย. 15 มิ.ย.58 35  
  กิจกรรมที่ 2 การเขียนโปรแกรมสำหรับโปรแกรมเมอร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) บุคลากรมรย. 22-23 มิ.ย.58 18  
  กิจกรรมที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ บุคลากรมรย. 24-25 มิ.ย.58 35  
- โครงการพัฒนานักศึกษา มรย.        
  1. ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่        
  2. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพก่อนสู่ตลาดแรงงาน
       
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์        
  1. อบรมการใช้โปรแกรมงานสำนักงานให้กับนักศึกษาโครงการความร่วมมือ วสส.        

จัดทำโดย : นางสาวฟาติน สะนิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
อีเมล : fatin.s@yru.ac.th