โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๔ เรื่อง การใช้งาน Google Apps

18 เมษายน 2554 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 

หลักการและเหตุผล

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน สามารถใช้ข้อมูลแนวคิดร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และการใช้งานง่าย ในการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นจะต้องมีการพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อมีการใช้เครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ความร่วมมือ และการเผยแพร่ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน Google Apps Education Edition คือ Google App บริการที่หลากหลาย พร้อมให้บริการฟรี จาก Google เช่น จัดการตารางเวลาพร้อมระบบเตือนด้วย Google Calendar จัดการงานเอกสารต่างๆ ผ่าน Google Docs ที่สามารถเข้าใช้งานได้ในทุกที่ที่มี Internet และไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม MS-Officeพร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถสร้างแบบสอบถาม หรือ ข้อสอบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย งานบริการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้งาน Googleapps และความจำเป็นในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google App ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือบุคลากรทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น