โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๔ เรื่อง “เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการตั้งค่าอุปกรณ์ Cisco”

18 เมษายน 2554 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มักจะนิยมเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็ก เช่นเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) จนถึงเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายได้นั้น จะต้องอาศัยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switching) ทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยง และหากมีการเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอกองค์กรจะต้องใช้อุปกรณ์เลือกเส้นทาง (Router) ทําหน้าเลือกเส้นทางในการรับ-ส่งข้อมูลกับเครือข่ายภายนอก

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารเครือข่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรียนรู้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการคอนฟิกอุปกรณ์ Cisco” เพื่อเป็นการเรียนรู้หลักทฤษฎีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เรียนรู้การทํางานของอุปกรณ์ ื เครอข่าย และทําการตั้งค่า (Config)  ตัวอุปกรณ์ทั้งแบบโปรแกรม Simulation  และตัวอุปกรณ์จริง โดยใช้อุปกรณ์เครือข่ายชั้นนําของโลกยี่ห้อ CISCO  ทั้งอุปกรณ์ switching และ Router โดยอาศัยการจําลองระบบเครือข่ายเสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ที่สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตได้