อบรม Coldfusion

1 ตุลาคม 2555 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย. อบรมการเขียนเว็บ aplication ด้วยโปรแกรม coldfution
ให้กับบุคลากร ศูนย์คอมพิวเตอร์ "เพื่อนสู่เพื่อน" ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน โดยวิทยากร : คุณรอปีมิง  แมะเราะ งานเทคโนโลยีสารสนเพื่อการบริหาร ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล นายวิทยา มิหอมมิ นายไกรทพนธ์  เติมวิทย์ขจร และนางสาวฟาติน สะนิ
จัดอบรมวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม - ตุลาคม 2555 เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น