1. มาตรฐานการให้บริการ

25 มีนาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) การให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์


1. บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ eDocYRU
3. บริการอีเมลบุคลากร/นักศึกษา (yru.ac.th)
4. บริการเว็บไซต์ (CMS)
5. บริการลงทะเบียนอุปกรณ์ YRU-WiFi