ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2567

28 พฤษภาคม 2567 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (27 พ.ค. 67) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน วัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ ปรึกษาหารือ วางแผน การปฏิบัติงานของแต่ละงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม