ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2567

13 มีนาคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 มี.ค. 67) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน วัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวนบุคลากรศูนย์คอมฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ปรึกษาหารือ วางแผน การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนให้ตรงมาตรฐานของ ISO โครงสร้างพื้นฐาน   แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (YRU Passport) และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม