ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2567

17 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (17 ม.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ เป็นประธาน การประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน วัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากรใหม่ ปรึกษาหารือ วางแผน การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนให้ตรงมาตรฐานของ ISO แผนดิจิทัลของมหาาวิทยาลัยฯ แผน 5 ปี  และเรื่องอื่น ๆ ตามวาระการประชุม