ประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2566

13 มีนาคม 2566 (ฟาติน สะนิ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 ได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2566
เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติการของบุคลากร และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
วันที่ 10 มี.ค.66 ในรูปแบบออนไลน์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน