3. ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

25 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 


         คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คือ คู่มือที่รวบรวมข้อมูลงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้จัดบริการให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยคู่มือจะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

* PSU Passport
(บัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

* บริการ Microsoft 365
(บริการ E-mail ของ Microsoft, OneDrive for Business, Office Web Apps, Office Desktop Apps และ Microsoft Teams)

* บริการ Google Apps for Education
(ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันผ่าน Google Apps เช่น Gmail, Classroom, Drive, Calendar, Docs/Sheets/Slides, Hangout, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารและการประชุมร่วมกัน)

* การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(การใช้งานอินเทอร์เน็ต, การใช้งาน PSU WiFi, การใช้งาน VPN, การรับชมถ่ายทอดสด PSU TV และบริการประชุมทางไกลเพื่อการใช้งานประชุมด้านอื่นๆ (ใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom))

* ระบบรับแจ้งปัญหาและรับแจ้งความต้องการต่างๆ ในการใช้งานบริการ IT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

* บริการอื่นๆ อาทิ บริการอบรมคอมพิวเตอร์ บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา บริกาจัดการเรียนการสอนออนไลน์  (eLearning.yru.ac.th)  และการเรียนรู้ออนไลน์ (Mooc.yru.ac.th)  บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services) และบริการ Help Desk ฟรี

>> คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบุคลากร >> สื่อ VDO การใช้งานระบบสารสนเทศ 
1. การบริหารจัดการเว็บไซต์ส่วนบุคคล (YRU-PROFILE) - YRU-PROFILE
2. การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงาน/คณะ/หลักสูตร (YRU-CMS) - YRU-CMS
3. การระบบ ONE STOP SERVICE - ONE STOP SERVICE
4. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EDOC-YRU​ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ EDOC-YRU​
   4.1 การสร้างแบบใบลา - การสร้างแบบใบลา
   4.2 การสร้างบันทึกข้อความ - การสร้างบันทึกข้อความ
   4.3 การสร้างนัดหมาย - การสร้างนัดหมาย
   4.4 การสร้างเส้นทางเอกสารหน่วยงาน - การสร้างเส้นทางเอกสาร
5. การตรวจนับพัสดุ (INVENTORY)​ - INVENTORY
6. การบริหารทรัพยากร (ERP) การขอเปิด/ปิดสิทธิ์ระบบ - การขอเปิด/ปิดสิทธิ์ระบบ (ERP)
7. การใช้งานระบบ e-Learning สำหรับอาจารย์ - e-Learning 
8. การใช้งานระบบ e-Training  - e-Training 
9. การใช้ระบบ YRU-Passport  การใช้งาน YRU_Passport 
10. การใช้งานระบบ MOOC  - YRU MOOC 
11. การใช้งานระบบประเมินส่วนบุคคล_หลักสูตร  - ระบบประเมินส่วนบุคคล_หลักสูตร
12. การใช้งานระบบจองห้องเรียนออนไลน์ (ZOOM)_YRU Booking -  ZOOM_YRU Booking
13. การใช้งานระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ (iTAM) ของสำนักวิทยบริการฯ  -  iTAM
14. การใช้งานระบบ IAU - IAU
15. การใช้งานระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - ระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
16. การใช้งานแอปพลิเคชัน YRU Connect - YRU Connect
17. คู่มือการใช้งาน YRU Passport  การใช้งาน Microsoft Mail 
18. คู่มือการตรวจสอบค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wi-Fi การใช้งาน YRU_Mail
19. คู่มือการลงทะเบียน Mac Address ของอุปกรณ์สื่อสาร การใช้งาน YRU_VPN
20. คู่มือการลงทะเบียนใช้งานอีเมล [microsoft365] @ms.yru.ac.th VPN for Android
21. คู่มือการลงทะเบียนใช้งานอีเมล [Google Suite] @yru.ac.th  VPN for ios
22. คู่มือการใช้งาน Cisco Webex-yru VPN for Windows
23. แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้งาน YRU_WiFi
24. คู่มือการใช้งาน YRU-VPN YRU-802.1X(Androin)
   24.1 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Windows 7-8-81 YRU-802.1X(IOS)
   24.2 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Windows 10 YRU-802.1X(Win7, XP)
   24.3 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Mac OSX YRU-802.1X(Win8, 10)
   24.4 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Android การลงทะเบียน Mac Address ใน YRU Passport 
   24.5 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ IOS ระบบการจอง eBooking
  - การจองห้องค้นคว้า
  - การจองห้องปฏิบัติการ
  - การจองห้องประชุม
  - การจองห้องผลิตสื่อ

อ่านคู่มือฯ ได้ที่   https://ccenter.yru.ac.th/page/424/2._ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร