ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint

24 มิถุนายน 2562 (Root) ข่าวการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic
ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค่าลงทะเบียน
          - สมัครและชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
          (ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการฝึกอบรม อาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
          - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
          - ชื่อบัญชี นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
          - เลขที่บัญชี 909-058469-2
          ** ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน สามารถติดต่อคุณนูสีลา ยูมะโซ
          เบอร์โทรศัพท์ 09 0242 5875 หรือช่องทาง e-mail : [email protected]

กำหนดการฝึกอบรม
          
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
         ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25-401 ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทาการสมัคร
          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 
          1) ทาง e-mail : ส่งใบตอบรับได้ที่ [email protected]  (คลิกโหลดแบบตอบรับ)
          2) ทางออนไลน์ : http://gg.gg/e5yny

การรับรองการฝึกอบรม
          ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่ฝึกอบรม
          จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียด
          ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
          คุณนูสีลา ยูมะโซ หมายเลขโทรศัพท์ 09 0242 5875 , 0 7329 9675 ต่อ 23401  e-mail : [email protected]