2. ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

30 พฤษภาคม 2562 (ฟาติน สะนิ) การให้บริการ


ประชาสัมพันธ์ คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 


         คู่มือการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คือ คู่มือที่รวบรวมข้อมูลงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้จัดบริการให้แก่นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยคู่มือจะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

* PSU Passport
(บัญชีสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

* ระบบสารสนเทศนักศึกษา
(ลงทะเบียนเรียน, ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบผลการเรียน, สืบค้นรายวิชาที่เปิดสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และสืบค้นข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา)

* บริการ Microsoft 365
(บริการ E-mail ของ Microsoft, OneDrive for Business, Office Web Apps, Office Desktop Apps และ Microsoft Teams)

* บริการ Google Apps for Education
(ชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันผ่าน Google Apps เช่น Gmail, Classroom, Drive, Calendar, Docs/Sheets/Slides, Hangout, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารและการประชุมร่วมกัน)

* การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(การใช้งานอินเทอร์เน็ต, การใช้งาน PSU WiFi, การใช้งาน VPN, การรับชมถ่ายทอดสด PSU TV และบริการประชุมทางไกลเพื่อการใช้งานประชุมด้านอื่นๆ (ใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom))

* บริการ Web Hosting

(ระบบการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน/ชมรม และนักศึกษา)

* ระบบรับแจ้งปัญหาและรับแจ้งความต้องการต่างๆ ในการใช้งานบริการ IT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

* บริการอื่นๆ อาทิ บริการอบรมคอมพิวเตอร์ บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา บริกาจัดการเรียนการสอนออนไลน์  (eLearning.yru.ac.th)  และการเรียนรู้ออนไลน์ (Mooc.yru.ac.th) บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Services) และบริการ Help Desk ฟรี


>> คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา สื่อ VDO การใช้งานระบบสารสนเทศ 
1. คู่มือการใช้งาน YRU Passport  1. Clip vdo_การใช้งาน Microsoft Mail 
2. คู่มือการตรวจสอบค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wi-Fi 2. Clip vdo_การใช้งาน YRU_Mail
3. คู่มือการลงทะเบียน Mac Address ของอุปกรณ์สื่อสาร 3. Clip vdo_การใช้งาน YRU_Passport 
4. คู่มือการลงทะเบียนใช้งานอีเมล [microsoft365] @ms.yru.ac.th 4. Clip vdo_การใช้งาน YRU_VPN
5. คู่มือการลงทะเบียนใช้งานอีเมล [Google Suite] @yru.ac.th  4.1 VPN for Android
6. คู่มือการใช้งาน Cisco Webex-yru 4.2 VPN for ios
7. แนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ 4.3 VPN for Windows
8. คู่มือการใช้งาน YRU-VPN 5. Clip vdo_การใช้งาน YRU_WiFi
8.1 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Windows 7-8-81 5.1 YRU-802.1X(Androin)
8.2 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Windows 10 5.2 YRU-802.1X(IOS)
8.3 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Mac OSX 5.3 YRU-802.1X(Win7, XP)
8.4 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ Android 5.4 YRU-802.1X(Win8, 10)
8.5 การตั้งค่าและใช้งาน VPN สำหรับ IOS 6. Clip vdo_การลงทะเบียน Mac Address ใน YRU Passport 
9. คู่มือการใช้งานระบบ elearing สำหรับนักศึกษา  

อ่านคู่มือฯ ได้ที่   https://ccenter.yru.ac.th/page/424/2._คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนักศึกษา