กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ

25 เมษายน 2562 (ฟาติน สะนิ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ

1. ประกาศการให้บริการและข้อปฏิบัติในการใช้บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. ประกาศข้อปฏิบัติการระบบศูนย์ข่าวออนไลน์ 
3. แนวปฏิบัติการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Learning Center : CLC) 
4. แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรองค์กร ERP 
5. ประกาศแนวปฏิบัติการให้บริการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. แนวปฏิบัติการงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายด้วยการยืนยันจากหมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ (MAC Address)
9. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ Google Apps for Education 
10. ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบมาตรฐานเว็บไซต์ CMS ของหน่วยงาน

 

 

คำสั่ง

1. คำสั่ง ที่ 75-60 แต่งตั้งคณะกรรมการ KM ศูนย์คอมพิวเตอร์
2. คำสั่ง ที่ 4-61 ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแป่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้
3. คำสั่ง ที่ 5440/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับและผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ (นำร่อง) ระดับหลักสูตร
4. คำสั่ง ที่ 5435/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับและผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยระดับหลักสุตร
5. คำสั่ง ที่ 2649-61 คณะกรรมการดำเนินงานเว็บไซต์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษระดับหลักสูตรฯ