การขับเคลื่อนเว็บไซต์ CMS ภายในมหาวิทยาลัย

27 กุมภาพันธ์ 2562 (ฟาติน สะนิ) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561-2562


รายงานผลการดำเนินงาน
-
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 
- รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2
สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงาน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562
สรุปรายงานประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ต้นแบบ CMS ของมหาวิทยาลัย ปี 2562
- ประกาศผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 4 ปี 2562 

- ระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในกำกับ
- ระดับงาน
- ระดับหลักสูตร (เว็บไซต์ภาษาไทย) 
   1. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 >> Click
   2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 >> Click
   3. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 >> Click

- ระดับหลักสูตร (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ)
   1. สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

- ระดับคณะ