รางวัลบุคลากรดีเด่น "วันราชภัฎ" ปีพ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 กุมภาพันธ์ 2561 (ฟาติน สะนิ) รางวัลเกียรติคุณ