เชิญบุคลากรงานสารบรรณกลางส่วนราชการเข้าร่วมสร้างเส้นทางมาตรฐานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดในระบบ edoc (ใหม่) วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 ธันวาคม 2560 (ฟาติน สะนิ) ข่าวด่วน