3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

7 พฤศจิกายน 2560 (ฟาติน สะนิ) ภารกิจหน่วยงาน

บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีดังนี้


1. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning)
2. ระบบฝึกอบรม (YRU e-Training)
3. สมัคร/ค้นหาเมล (นศ.และบุคลากร)
4. Google Apps for Educations
5. YRU Tupe