2. งานระบบเครือข่าย

7 พฤศจิกายน 2560 (ฟาติน สะนิ) ภารกิจหน่วยงาน

บริการของงานระบบเครือข่าย มีดังนี้


1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. เครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)
3. ลงทะเบียน WiFi (MAC Address)
4. เครื่องแม่ข่าย (VM ESXI)
5. เว็บโฮสติ้ง (Hosting)
6. บริการโดเมนเนม (.yru.ac.th)
7. เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
8. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์