1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

7 พฤศจิกายน 2560 (ฟาติน สะนิ) ภารกิจหน่วยงาน

บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีดังนี้


1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
2. เว็บไซต์หน่วยงาน (CMS)
3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocYRU)
4. ระบบการให้บริการแบบร่วมศูนย์ (One Stop Service)
5. ระบบบริหารจัดการทรัพยากร์องค์กร (ERP)