คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) หน่วยงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
http://science.yru.ac.th

 


ชื่อหน่วยงาน URL
ภาควิชาวิทยาศาสตร์  
- สาขาวิชาฟิสิกข์ http://science.yru.ac.th/physic/
- สาขวิชาชีววิทยา http://science.yru.ac.th/biology/
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา http://science.yru.ac.th/microbiology/
- สาขาวิชาเคมี http://science.yru.ac.th/chemistry/
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ http://cms.yru.ac.th/50/
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ http://cms.yru.ac.th/49/
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ http://cms.yru.ac.th/68/
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ http://it.yru.ac.th/
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย http://cms.yru.ac.th/42/
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ http://comedu.yru.ac.th/
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา http://cms.yru.ac.th/25/
- สาขาวิชาสุขศึกษา http://cms.yru.ac.th/29/
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://cms.yru.ac.th/14/
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ http://science.yru.ac.th/agriculture/index.php
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ http://science.yru.ac.th/animalsci/
- สาขาพืชศาสตร์ http://science.yru.ac.th/plantsci/
หน่วยงานประกันคุณภาพ http://science.yru.ac.th/qa/