คณะวิทยาการจัดการ

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) หน่วยงานภายใน

คณะวิทยาการจัดการ
http://business.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
คณะวิทยาการจัดการ http://business.yru.ac.th/web59/
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ http://business.yru.ac.th/commarts/
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล http://business.yru.ac.th/db/
- สาขาวิชาการจัดการ http://business.yru.ac.th/mgt/
- สาขาวิชาการตลาด http://business.yru.ac.th/marketting/
- สาขาวิชาการบัญชี http://business.yru.ac.th/accounting/
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ http://business.yru.ac.th/bizcomp/
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว http://business.yru.ac.th/tourism/
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ http://business.yru.ac.th/eco/
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ http://business.yru.ac.th/ib/
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร http://business.yru.ac.th/fin/
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต http://business.yru.ac.th/mba/
- งานวิจัยและบริการวิชาการ http://business.yru.ac.th/res59/