คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) หน่วยงานภายใน

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
http://human.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
ภาควิชามนุษยศาสตร์  
- สาขาวิชาภาษาไทย http://human.yru.ac.th/thai_ba/
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ http://human.yru.ac.th/eng_ba/
- สาขาวิชามลายู http://human.yru.ac.th/melayu/
- สาขาวิชาภาษาจีน http://human.yru.ac.th/chinese/
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ http://human.yru.ac.th/infosci/
ภาควิชาสังคมศาสตร์  
- สาขาการพัฒนาชุมชน  
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาออกแบบศิลปกรรม  
- สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  
กิจการนักศึกษา  
วิชาการ  
วิจัยและบริการวิชาการ