สำนักงานอธิการบดี

1 กรกฎาคม 2559 (ฟาติน สะนิ) หน่วยงานภายใน

สำนักงานอธิการบดี
http://president.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
กองกลาง http://president.yru.ac.th/ofc/
งานธุรการและสารบรรณ  
งานการเจ้าหน้าที่  
งานพัสดุ  
งานการคลัง  
งานอาคารสถานที่  
กองนโยบายและแผน  
งานบริหารทั่วไป  
งานติดตามและประเมินผล  
งานแผนงานและงบประมาณ  
กองบริการการศึกษา http://eduservice.yru.ac.th/newweb/
งานบริหารทั่วไป  
งานจัดการศึกษา  
งานทะเบียนและประมวลผล  
งานมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานประกันคุณภาพ http://president.yru.ac.th/qa/
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ  
กลุ่มงานประเมินคุณภาพ  
กลุ่มงานควบคุมคุณภาพ  
สำนักงานบัณฑิตศึกษา http://graduate.yru.ac.th/
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
กลุ่มงานส่งเสริมบัณฑิตศึกษา  
กลุ่มงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
กลุ่มงานมาตรฐานบัณฑิตศึกษา  
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี http://president.yru.ac.th/secretary/
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
กลุ่มงานกิจการสภามหาวิทยาลัย  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์  
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  
กองพัฒนานักศึกษา http://president.yru.ac.th/stddev/
งานบริหารทั่วไป  
งานแนะแนว  
งานสวัสดิการนักศึกษา  
งานพัฒนานักศึกษา