ห้อง 25-605 (70 ที่นั่ง)

20 มิถุนายน 2559 (ฟาติน สะนิ) ตารางห้องปฎิบัติการ