ห้อง 25-606 (40 ที่นั่ง)

20 มิถุนายน 2559 (ฟาติน สะนิ) ตารางห้องปฎิบัติการ