ห้อง 25-302 (32 ที่นั่ง)

20 มิถุนายน 2559 (ฟาติน สะนิ) ตารางห้องปฎิบัติการ