ประชุมงานระบบเครือข่าย ครั้งที่ 10/2562

8 ตุลาคม 2562 (ซุลกิฟลี ยิงทา) กิจกรรมงานระบบเครือข่าย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ทีมงานระบบเครือข่าย ได้จัดประชุมทีมงานเพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ 2562) และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป รวมทั้งการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คุณมูฮามะ มะสง หัวหน้างานระบบเครือข่าย ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการใช้ระบบสาสนเทศในการบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อให้ง่ายในการจัดการและการนำข้อมูลมาประมวลผลในภายหลังได้