การเชื่อมต่อ YRU-WiFi

8 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ระบบเครือข่ายไร้สาย (YRU-WiFi)

แนวปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย YRU-WiFi

  1.  ผู้ใช้บริการต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  2.  ลงทะเบียนอุปกรณ์ (Mac Address) ผ่านระบบ YRU Passport
       URL :: http://passport.yru.ac.th

  3.  การใช้งานสามารถเชื่อมต่อสัญญาณที่ให้บริการตามสิทธิการใช้งานได้ดังนี้

       YRU-WiFi
       YRU-802.1X 
  4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่