ให้บริการบันทึกวิดีโอ แก่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

26 สิงหาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (25 ส.ค. 66) ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ บุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกวิดีโอ การอบรม “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบ AUN-QA” แก่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา