ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี" ครั้งที่ 8

17 มีนาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน "หนึ่งหลักสูตรหนึ่งคนพันธ์ดี" ในการสอบวัดสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ครั้งที่ 8 ผ่านระบบกาเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU MOOC) URL : http://mooc.yru.ac.th ในวันที่ 27 มีนาคม 2565 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษาสังกัดหลักสูตร ดังนี้
- คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
    1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
    2. สาขาวิชาชีววิทยา
    3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    1. สาขาวิชาภาษาจีน
    2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (เทียบโอน)
    3. สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
- คณะวิทยาการจัดการ 
    - การตลาด

** มอบรับรางวัลหลักสูตร ๆ ละ 2,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 700 บาท และรางวัลที่ 3 จำนวน 300 บาท 

คุณสมบัตินักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม..
- นักศึกษา ภาคปกติ รหัส 60-61
- นักศึกษา ภาคปกติ (เทียบโอน) รหัส 62
- นักศึกษา ภาค กศ.บป. รหัส 61 
- นักศึกษา ภาค กศ.บป. (เทียบโอน) รหัส 62 และ 63

** นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >> เกณฑ์กิจกรรมการแข่งขัน 
 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณฟาติน สะนิ Line/Tel : 087-2929139
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6
อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือโทร. 073 299 699 ต่อ 23202