ประชุมบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เดือนกรกฎาคม 2564

16 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มิ.ย.64 เวลา 13.30-15.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานและรายงานผลปฏิบัติราชการ เช่น การติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564, ผลจัดทำแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด KPI, โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต (งานยุทธศาสตร์), การพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที), การพัฒนาระบบและส่งเสริมการใช้งานระบบ YRU e-Learning / MOOC หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การดำเนิน SAR มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 และสำนักวิทยบริการ ฯ ตั้งบ่งชี้ที่ 1.4 และ 1.6 และวาระอื่นๆ