บุคลากรลงพื้นที่ปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์

6 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้างานและบุคลากรงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการ ฯ ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับ อาจารย์ เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านสมรรถนะดิจิทัลและอัตลักษณ์เก่งไอทีให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์​ เพื่อพัฒนาทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ