อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบัณฑิต 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

21 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (19 มิ.ย.64) เวลา 08.30-16.30 น. อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของบัณพิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในหัวข้อ Digital Literacy (IC3) คืออะไร, คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computing Fundamentals), การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)  มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 779 คน และมอบรางวัลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม WorkShot ในวันอบรม โดยมีรายชื่อ ดังนี้

 • รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนรับรางวัล ครั้งที่ 1
 1. นางสาวฟิรดาว ลาโล๊ะซู
 2. นางสาวรูฮานา ซือรี
 3. นางสาวนีรา ดือเร๊ะ
 • รายชื่อรับรางวัลได้รับจาก work shop 1
 1. นางสาวนูรฮาซีมาน เจ๊ะเลาะ
 2. นางสาวปียะดา เบ็ญเหล็บ
 3. นางสาววราพร ยิ่งสมาน
 • รายชื่อรับรางวัลได้รับจาก Workshop 2 ไขฮาร์ดแวร์
 1.  นางสาวไซนะ บินแวยูโซะ
 2.  นางสาวสาอีด๊ะห์ หะยีมามะ
 3.  นางสาวอัสมี ซาเระ
 • รายชื่อรับรางวัลได้รับจาก Workshop 3 ไขซอฟต์แวร์
 1.  นางสาวฟาตีฮะห์ ฮูลู
 2.  นางสาวนางสาวรอซีด๊ะ สือเเม
 3.  นางสาวนูรมี พฤตทุ
 • รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนรับรางวัล ครั้งที่ 2
 1. นางสาวยูไนย๊ะ เจ๊าะเหม
 2. นางสาวสุรางรัตน์ สุขหลังสวน
 3. นางสาวอัลฟารา กาซอ
 • รายชื่อรับรางวัลได้รับจาก Workshop 4 ไขปริศนาอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์
 1. นายอับดุลวาริษ ช่างเรือ
 2. นางสาวยารีฮา สมาแอ
 3. นางสาวอามีเน๊าะ มะแอ
 • กิจกรรมช่วง “ยังอยู่” ค่ะ
 1.  Sofia sama-ae
 2.  Abdulwaris Changruea
 3.  Ana Nurlailee Charewae
 4.  Zeeza jindarat
 5.  Fia Sofia