จัดอบรมการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่) ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

17 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมการเรียนออนไลน์ด้วยระบบ YRU e-Learning (ระบบใหม่) ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านทาง facebook Fanpage : ARITC YRU   วิทยากรการโดย คุณธนภัทร นาคิน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ หัวข้อการอบรม  ได้แก่ 
1. การเข้าสู่รายวิชา 2. การอ่านเนื้อหารายวิชา 3. การส่งงาน (Assignment) 4. การทำแบบทดสอบ 5. การดูคะแนน 6. การตอบห้องสนทนา (Chat Room) และการตอบกระดานข่าวหรืออภิปราย (Discussion)  
ทั้งนี้ มีผู้เข้าถึง 13, 898 คน