ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเนื้อหารายวิชา YRU MOOC ครั้งที่ 3

24 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 04.30 น. ณ ห้องประชุมกะมูดู ชั้น 5 ห้อง 509 อาคานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยงานเทคโนโลยีสารรสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเนื้อหารายวิชา YRU MOOC ครั้งที่ 3 โดยมีบทเรียนรายวิชา 3 บทเรียน ได้แก่ 1. ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals) 2. ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Key Applications) 3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน