บุคลากรเข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/63

18 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. บุคลากรเข้าร่วมประชุมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/63 
ทางระบบออนไลน์  ตามนี้ http://yrudemo.webex.com/meet/council