ขยายเวลา..ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารหัสนักศึกษา 58-59 เฉพาะกลุ่มรหัสนักศึกษา 58-59 ที่ยังสอบ "ไม่ผ่าน"  ดำเนินการเพื่อสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563 ดังนี้
       1.นักศึกษาลงทะเบียนการสอบ ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติม ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มีนาคม พ.ศ.2563 นี้
       2.นักศึกษาเข้าศึกษาใน รายวิชามาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส 59) ภายในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 ผ่านระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) เว็บไซต์ https://etraining.yru.ac.th โดยต้องสอบผ่านเกณฑ์โดยมีผลคะแนนรวมทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยการเรียนรู้ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ
       3.มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 ผ่านรายวิชาในระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) หรือทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/  โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
            3.1  นักศึกษามีจำนวนชั่วโมงการเข้าศึกษาในรายวิชามาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบฝึกอบรมรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยชั่วโมง และสอบผ่านเกณฑ์โดยมีผลคะแนนรวมทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ต้องทำแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนรู้)
            3.2  นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 3.1 ต้องลงทะเบียนสอบวัดความรู้ในปีการศึกษาถัดไป
       4.นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบตามประกาศเข้าสอบวัดความรู้สมรรถนะตามอัตลักษณ์ (ด้านไอที) ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ประกาศ

สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัย :
         -ระบบลงทะเบียนสอบ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 20 โทรศัพท์ภายใน 13000
         -ระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ โทรศัพท์ภายใน 23200 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด