ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

15 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษารหัส 58-60 (เฉพาะคนที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2562 นี้

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเรียนรู้บทเรียนรายวิชานี้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ http://etraining.yru.ac.th ชื่อรายวิชา "มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บทเรียน)" ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนให้ติดต่อ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด