พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

วันนี้ (16มิ.ย.60) ที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนและสักขีพยาน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์บาลอ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนดำรงวิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-DLTV ในการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ข้อตกลงการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาระบบการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle แก่โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพิจารณาโรงเรียนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือจากการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6 โรงเรียน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) เป็นของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สนับสนุนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือเครื่องแม่ข่าย สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตสื่อการสอนหรือบทเรียนในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ รวมทั้งจัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามหลักสูตรที่ได้จากการประชุมสัมมนา ตลอดจนติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมฯ