Workshop : การพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU e-Learning ปี 2560

11 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (11 ม.ค. 60) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม Workshop : การพัฒนาบทเรียนในระบบ YRU
e-Learning ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 405 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวเปิดพิธี กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง YRU e-Learning: เครื่องมือจัดการเรียนรู้สำหรับ Teacher 4.0 โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 35 คน และวิทยากรผู้ให้คำแนะนำการผลิตสื่อบทเรียน YRU e-Learning ด้วย Moodle โดยคุนธนภัทร นาคิน และคุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล